Domov    Kazalo    Kontakti Hrvatski  English
O jedrski tehnologiji / Skrb za odpadke / Nizko in srednje radioaktivni odpadki
 
Nizko in srednje radioaktivni odpadki

Med obratovanjem jedrske elektrarne nastajajo radioaktivne odpadne snovi, ki so lahko v plinastem, tekočem in trdnem agregatnem stanju. Če je količina radionuklidov nad predpisanimi vrednostmi, se take snovi obravnavajo kot radioaktivni odpadki. Glede na njihovo specifično aktivnost jih delimo na nizko in srednje radioaktivne odpadke. Z ustreznimi postopki jih spremenimo v takšne oblike, ki zagotavljajo varno hranjenje in transport ter varstvo ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji.

Količina nastalih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov je odvisna od stabilnosti obratovanja elektrarne in obsega vzdrževalnih posegov. V zadnjih letih nastane v NEK povprečno približno 30 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, kar predstavlja namišljeno kocko s stranico 3,1 m.

skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Ob koncu leta 2015 je bilo v začasnem skladišču NEK za nizko in srednje radioaktivne odpadke uskladiščenih 2264,3 m3 teh odpadkov. Skupna aktivnost teh odpadkov je bila 17,8 TBq.

Vrste radioaktivnih odpadkov

Nizko in srednje radioaktivne odpadke lahko razdelimo tudi po tehnični klasifikaciji:

  • ionski izmenjalniki,
  • solidificirana gošča izparilnikov,
  • filtrski vložki,
  • stisljivi odpadki.

Lahko pa jih delimo tudi glede na agregatno stanje:

Plinasti radioaktivni odpadki
Med obratovanjem NEK nastajajo radioaktivni plini, ki jih do razpada hranimo v rezervoarjih.

Tekoči radioaktivni odpadki
So tekočine, ki so kontaminirane z radionuklidi. Ti odpadki predstavljajo pomemben delež glede na skupno količino nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki nastanejo v jedrski elektrarni. Zato je pomembna njihova obdelava za zmanjšanje prostornine in pretvorba v obliko, ki je ustrezna za skladiščenje. Za zmanjšanje prostornine tekočih radioaktivnih odpadkov uporabljamo postopek filtriranja, izparevanja in sušenja v sodu. Izparelo ne-radioaktivno vodo vračamo v proces, preostalo radioaktivno goščo pa sušimo v sodu. Pri segrevanju soda izsesamo vodne hlape in tako dobimo trdno in suho usedlino.

Trdni radioaktivni odpadki
Med trdne radioaktivne odpadke uvrščamo kontaminirane trdne odpadne snovi, kot so plastika, papir, krpe, osebna zaščitna oprema, orodja in filtrski vložki.

Trdni radioaktivni odpadki imajo veliko prostornino, ki jo je za skladiščenje potrebno zmanjšati, saj bi sicer prehitro zapolnili skladiščne prostore. Eden izmed postopkov za zmanjševanje njihove prostornine je dekontaminacija. V mnogih primerih lahko površinsko kontaminirane predmete z uporabo mehanskih, kemijskih, elektrokemijskih in kombiniranih metod dekontaminiramo do mere, ko ne predstavljajo več radioaktivnega materiala in niso predmet upravnega nadzora. Lahko jih ponovno uporabimo in s tem zmanjšamo količino radioaktivnih odpadkov.

Procesi zmanjševanja prostornine trdnih radioaktivnih odpadkov v NEK

Proces Snovi, za katere se uporablja Dejavnik zmanjšanja prostornine
Stiskanje v sod z nizkotlačno stiskalnico Tkanina, plastika, pločevina, kabli, drobna oprema Do 4-krat
Superkompaktiranje sodov Tkanina, plastika, papir, pločevina, manjši kovinski deli... Do 10-krat
Sežiganje Vse gorljive snovi Do 30-krat
Rezanje Vse snovi Do 2-krat

Superkompaktiranje sodov
Za zmanjšanje prostornine trdnih radioaktivnih odpadkov se pri tej metodi uporabljajo visokotlačne stiskalnice, ki sode in njihovo vsebino stiskajo s silo od 10 do 15 MN. Stiskanci se shranijo v posebej temu namenjene sode in vsebnike. Zaradi zmanjšanja prostornine sta bili v NEK izvedeni dve akciji superkompaktiranja sodov z visokotlačno stiskalnico. To tehniko bomo uporabljali tudi v prihodnje.

Sežiganje odpadkov
Konec devetdesetih let se je NEK zaradi razbremenitve skladiščnih zmogljivosti prvič odločila za sežig gorljivih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki je ena izmed metod za zmanjševanje prostornine radioaktivnih odpadkov, ki se uporablja v svetu. Suhe trdne radioaktivne odpadke so sežgali v podjetju Studsvik Radwaste AB iz Nyköpinga na Švedskem. Sodi s pepelom so sedaj uskladiščeni v začasnem skladišču. Tudi v prihodnje ostaja sežiganje ena od možnosti zmanjšanja prostornine nastalih odpadkov.

Skladiščenje suhih trdnih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
Trdni nizko in srednje radioaktivni odpadki, ki so nastali v NEK, se hranijo v začasnem skladišču za nizko in srednje radioaktivne odpadke v NEK. Začasno skladišče je protipotresno odporna armirano betonska zgradba. Zgrajena je tako, da omogoča ločeno zlaganje sodov s trdnimi radioaktivnimi odpadki glede na njihove značilnostih in varno ravnanje z njimi. Obstoječe skladiščne zmogljivosti so omejene. 

Za izbiro lokacije za trajno odlagališče za nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, izgradnjo in upravljanje z njim je v Sloveniji pristojna Agencija za radioaktivne odpadke, na Hrvaškem pa Agencija za poseban otpad.