O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

NEK pred zaključkom še enega v nizu uspešnih let

Leto 2022 si bomo v evropskem prostoru zapomnili po enormnem povečanju cen energentov, njihovem pomanjkanju ter visokih poletnih temperaturah in zgodovinsko slabi hidrologiji, kar se je odrazilo na razpoložljivosti proizvodnih virov električne energije in delovanju elektroenergetskih omrežij, ki so delovali na meji zanesljivosti.

Nuklearne elektrarna Krško je tudi v teh ekstremnih okoliščinah delovala stabilno in na polni moči ter potrdila svojo pomembno vlogo pri zanesljivosti dobav električne energije potrošnikom in ohranjanju vzdržnosti cene za odjemalce. Sedmič v obratovalni dobi je neprekinjeno obratovala od remonta do remonta, kar za 32. gorivni ciklus, ki se je zaključil 30. septembra, pomeni 513 dni.

Med remontom so bila s strokovnim in zavzetim delom opravljena vsa načrtovana dela. Rezultati preverjanj potrjujejo, da je stanje sistemov, struktur in komponent brezhibno. Pričakujemo, da bo dosežena letna proizvodnja manj kot 2 odstotka nižja od načrtovanih 5,4 milijarde kilovatnih ur električne energije. Za naslednje leto, ko ne bo remonta, je načrtovana proizvodnja več kot 6 milijard kilovatnih ur električne energije. S sprejetim Gospodarskim načrtom so zagotovljeni okviri za dosego obratovalnih in poslovnih ciljev; ob tem pa si želimo bolj predvidljive in stabilne razmere v elektroenergetskem sektorju. 

Kot je javnost lahko redno spremljala preko mesečnih poročil, so bili tudi letos vplivi NEK na okolje minimalni in daleč pod upravno določenimi omejitvami. Naš odgovoren odnos do okolja je znova potrdila zunanja certifikacijska presoja, ki ni odkrila nobenega odstopanja pri pregledu področij ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu; je pa izpostavila vrsto dobrih praks.

Nadaljujemo s stalno tehnološko nadgradnjo

Med remontom je bilo izvedenih vseh 14 načrtovanih posodobitev.  Z zamenjavo visokotlačne turbine – še zadnjega sklopa na gredi turbina-generator-vzbujalnik, ki še ni bil zamenjan – smo pridobili dodaten odstotek povečanja moči elektrarne. V prihodnjem letu bo s prestavitvijo prvih 592 izrabljenih gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo v suho skladišče v celoti končana desetletna tehnološka nadgradnja za povečanje odpornosti elektrarne na ekstremne naravne in druge pojave.

V NEK ohranjamo politiko stalne tehnološke nadgradnje. Med načrtovanimi posodobitvami v prihodnjih letih so tudi zamenjava izmenjalnika za hlajenje komponent, posodobitev radioloških monitorjev in sistemov tehničnega varovanja elektrarne. V okviru priprave na predajo nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v skladu z Meddržavno pogodbo pa tudi posodobitev in prilagoditev sistemov ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

NEK je pripravljena na dolgoročno obratovanje

Letošnji remont je bil zadnji v originalno projektirani obratovalni dobi elektrarne. Elektrarna je tehnološko pripravljena na dolgoročno obratovanje do leta 2043. Po zaključenih tehnoloških posodobitvah izpolnjuje tudi merila, ki jih za dolgoročno obratovanje jedrskih elektrarn opredeljuje taksonomija EU. Kompetenten in stabilen kolektiv ter aktivno sodelovanje v strokovnih organizacijah jedrske energetike ji zagotavlja soustvarjanje najboljših praks, ki pomembno prispevajo k izboljšanju delovnih procesov ter varnostnih in obratovalnih rezultatov.

 V postopku presoje vplivov na okolje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovanja elektrarne do leta 2043, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor,  je NEK izvedla vse s strani NEK potrebne upravne korake v skladu s slovensko zakonodajo, EU-direktivo in Espoo-konvencijo. V Sloveniji je bila izvedena javna razgrnitev dokumentov, pridobljena so bila mnenja nosilcev urejanja prostora, izvedena je bila ustna obravnava s stranskimi udeleženci ter podani pisni odgovori na vsa prejeta mnenja, komentarje in pripombe. V postopek čezmejne presoje so se vključile Hrvaška, Avstrija, Italija, Madžarska in Nemčija.  Tudi v tem postopku so bile izvedene javne razgrnitve dokumentacije, javne predstavitve in obravnave ter tehnične konzultacije. Podani so bili pisni odgovori na vse prejete komentarje in pripombe. V skladu s slovensko zakonodajo bo NEK leta 2023 končala tretji občasni varnostni pregled. Ta obsežen pregled je ob vsem upravnem nadzoru dodatno orodje,  s katerim Uprava RS za jedrsko varnost v skladu s smernicami Mednarodne agencije za atomsko energijo preveri, ali je elektrarna sposobna varno obratovati naslednjih deset let.

Aktualne razmere v evropskem prostoru na področju oskrbe z energijo in tudi z električno energijo znova izpostavljajo pomen jedrske energije kot zanesljivega, cenovno ugodnega in nizkoogljičnega vira električne energije, ki ima pozitivno vlogo pri prehodu v trajnostni način življenja. NEK pokriva 20 % porabe električne energije v Sloveniji in 14 % na Hrvaškem ter prispeva tudi k večji samooskrbi v obeh državah, ki je ob vseh današnjih negotovostih vedno bolj pomembna. 

Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več
Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več