O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Delo v NEK

Ljudje z znanjem

NEK potrebuje kontinuiteto strokovne usposobljenosti, ki jo že desetletja zagotavljajo zaposleni strokovnjaki s svojim znanjem, odnosom do dela in visoko varnostno kulturo. V jedrski industriji so ustrezno usposobljeni nepogrešljivi.

Nataša,

inženirka instrumentacijskega vzdrževanja

Delo v instrumentacijskem vzdrževanju, kjer skrbimo za pravilno delovanje merilnih in regulacijskih sistemov v elektrarni, je raznoliko in dinamično. Pogosto sodelujem z drugimi službami, kar prinaša širino ter omogoča timsko delo. Delati v timu, kjer obstajajo medsebojno spoštovanje, odprta komunikacija in zaupanje, je neprecenljivo.

Peter,

specialist stabilnih naprav elektro vzdrževanja

Elektro oprema je del tehnološke celote, ki prispeva k varnosti in zanesljivosti obratovanja. Visoko razpoložljivost dosegamo z vzdrževanjem brezprekinitvenih napajalnih sistemov, regulacijskih transformatorjev, polnilnikov baterij, baterijskih napajanj, krmilnih panelov, nizkonapetostnih stikal … Specialisti stabilnih naprav skrbimo tudi za prevzem, vgradnjo ter testiranje nove opreme in pripravo vzdrževalnih postopkov. Varno, skrbno delo in nadgradnja znanja so stalno pomemben del mojih prizadevanj.

Kristjan,

tehnik strojnega vzdrževanja

V naši vzdrževalni ekipi skrbimo za obratovalno pripravljenost črpalk, ki so sestavni del številnih sistemov. Stalno spremljanje stanja opreme, nivojev olja, vibracijskega stanja in obratovalnih parametrov je del mojega vsakdanjika. Za obvladovanje širokega spektra vzdrževalnih aktivnosti sta potrebni resnost in profesionalnost. Zanju si prizadevamo tudi s pomočjo stalnega usposabljanja. Veseli me, da gradnji strokovnih kompetenc v elektrarni posvečamo veliko pozornosti in časa.

Lara,

vodilna inštruktorica za usposabljanje obratovalnega osebja

Kot vodilna inštruktorica za usposabljanje obratovalnega osebja v sodelovanju z vodstvom proizvodnje in ostalimi inštruktorji skrbim za kontinuirano usposabljanje novega in obstoječega obratovalnega osebja. Obratovalne izkušnje, industrijski standardi, upoštevanje postopkov in medgeneracijski prenos znanja nam vedno zagotavljajo najvišjo raven strokovnosti na področjih nadzora in upravljanja elektrarne, sprememb obratovalnih stanj in ustreznega odzivanja na obratovalne dogodke.

Silvo,

vodja izmene v komandni sobi

Skupaj s še šestimi vodji izmen obratovanja, vsak s svojo ekipo operaterjev, 24 ur na dan in vse dni v letu nadziramo in upravljamo tehnološki proces proizvodnje električne energije na varen, zanesljiv in učinkovit način. Skrbimo za odobritev vseh aktivnosti v tehnološkem delu elektrarne in sprejemamo odločitve o spremembah stanja elektrarne ob zagonu, obratovanju na moči in zaustavitvi. Vodja izmene zagotavlja tudi ustrezne delovne pogoje z namenom, da se ohranja visoka raven jedrske varnosti in dosežejo zastavljeni proizvodni cilji. Nadzirati in upravljati tehnološki proces proizvodnje električne energije pomeni za vse člane obratovalne posadke veliko odgovornost, ki jo izpolnjujemo z zavzetim delom in nenehnim izpopolnjevanjem.

Tilen,

vodilni inženir za planiranje

V oddelku planiranja smo zadolženi za pripravo terminskih načrtov za plan predremontnih aktivnosti, izvedbo remonta, plan aktivnosti na moči in plan prisilne zaustavitve. Prav tako smo skrbniki procesa delovnega naloga, ki predstavlja enega od osrednjih procesov elektrarne. Glavno načelo pri pripravi terminskih načrtov je zagotavljanje jedrske varnosti v vseh obratovalnih stanjih, od menjave goriva med remontom do obratovanja na polni moči. Čeprav je danes osnovno orodje planerja računalnik in večino svojega dela opravimo v pisarni, je delo zelo dinamično, saj zahteva veliko komunikacije in koordinacije med različnimi oddelki na elektrarni, posebej intenzivno pa med remontom. Delati v »planu" mi je v veliko zadovoljstvo, predvsem zaradi kolegialnega odnosa znotraj oddelka, motiviranih sodelavcev in izzivov, ki jih nikoli ne zmanjka.

Franc,

vodilni inženir nadzornih testiranj

V oddelku nadzornih testiranj proizvodnje redno testiramo varnostno opremo, kot so črpalke, dizelski agregati, ventili, varnostni signali in ostalo. Zagotavljanje obratovalne pripravljenosti omenjene opreme je ključna za varnost elektrarne, ki je vedno naš skupni cilj. Delo je povezano z veliko odgovornosti, saj ne dopušča napak. Nadzorna testiranja vedno potekajo tudi s sodelovanjem z različnimi oddelki, predvsem oddelki tehnične operative in inženiringa. Dodatna motivacija pri tem so spoštljivi odnosi in dobra komunikacija med nami.

Blaž in Robert,

sistemska inženirja

Sistemski inženirji skrbimo za posamezne sisteme elektrarne in jih nadziramo. Naše delo je pomembna vez med obratovalnimi in vzdrževalnimi aktivnostmi ter tehnološkimi nadgradnjami, ki potekajo v elektrarni. Pri tem je ključno poglobljeno znanje o posameznem sistemu in pripadajočih komponentah. Na takšni podlagi z vso odgovornostjo skrbimo za dobro kondicijo vseh sistemov, jih nenehno nadziramo; zadolženi smo tudi za testiranja vseh posodobitev in nadgradenj. Prav tako smo del projektnega tima vsake aktivnosti, ki poteka v tehnološkem delu elektrarne.

Matjaž in Matija,

strojnika opreme

Delo strojnika opreme je zelo dinamično, raznoliko in odgovorno. Smo podaljšana roka operaterjev v komandni sobi. Opravljamo obhode, nadziramo brezhibnost opreme in rokujemo z njo. Dobro poznavanje sistemov, timsko delo ter dobra komunikacija znotraj ekipe so zato ključni za pravočasno odkrivanje morebitnih odstopanj na opremi. S tem prispevamo k nemotenemu in varnemu obratovanju elektrarne. Nadgradnja varnostne opreme in uvajanje novih tehnologij zahtevata veliko novih znanj, ki jih stalno pridobivamo preko programa strokovnega usposabljanja. Dobri odnosi v službi in izmeni so razlog, da to delo z veseljem opravljava že vrsto let.

Jasmina,

inženirka za radiokemijo

Ključno področje mojega dela je zagotavljanje kakovosti radiokemijskih metod. Strokovno področje, ki zajema izpolnjevanje vrste zahtev, me na vsakem koraku spodbuja k nenehnemu razmišljanju o tem, kako dodatno izboljšati utečene delovne procese in prispevati k napredku. Strokovna usposabljanja, sodelovanje z ljudmi različnih strok ter dobri kolegialni odnosi pa mi poleg profesionalne omogočajo tudi osebnostno rast.

Miro,

specialist za radiološki nadzor

Primarna naloga radiološke zaščite je zagotavljanje potrebne zaščite in kontrole pred izpostavitvijo virom sevanja z namenom ohranjanja zdravja vseh zaposlenih v elektrarni. Z meritvami sevanja in sodelovanjem pri načrtovanju del z različnimi delovnimi skupinami poizkušamo minimizirati obsevanost delavcev na najmanjšo možno raven, ki je pod upravnimi omejitvami. Z nadzorom radiološke instrumentacije in meritvami vzorcev iz sistemov elektrarne, v skladu s strogimi predpisi in meroslovnimi standardi, zagotavljamo za okolje sprejemljivo delovanje elektrarne. Učinkovita komunikacija in visoka strokovna raven znanja nam omogočata, da dosegamo postavljene cilje.

Adem,

inženir kontrole kakovosti

Že več kot 30 let sem stalni zunanji izvajalec in opravljam dela inženirja kontrole elektro del. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami pomagam, usmerjam in prenašam svoje znanje na mlajše sodelavce, da lahko opravljajo svoje delo v skladu s standardi in delovno prakso, ki veljajo v nuklearni industriji. Skrbim, da so aktivnosti v okviru delovnega naloga izvedene v skladu s predpisanimi karakteristikami, kar je zagotovilo, da bo oprema stalno razpoložljiva in da bo omogočala varno obratovanje. Kot kontrolor kvalitete se zavedam, da lahko varnost zagotovimo preko zaupanja. To pa je možno vzpostaviti z neodvisnim nadzorom, kar je kontrola kvalitete.

Ana,

vodilna inženirka zagotavljanja kakovosti

Moje delo vključuje izvajanje internih presoj, vrednotenje aktivnosti v različnih procesih elektrarne ter nadzor priprave in izvajanja projektnih sprememb. To pomeni sodelovanje s sodelavci različnih oddelkov elektrarne in s tem neposredno predajanje izkušenj na področju zagotavljanja kakovosti ter stalno nadgrajevanje strokovnega znanja na različnih področjih. Delo obsega tudi presoje in kvalifikacijo dobaviteljev opreme ter storitev doma in v tujini. Tako spoznavam izkušnje podjetij na različnih področjih v industriji. Spoštovanje in pripravljenost sodelovati nas vse strokovno in osebnostno gradi.

Rudi,

inženir neodvisne skupine za oceno varnosti

Sem del tima, ki skrbi za neodvisno oceno aktivnosti, povezanih s proizvodnjo, vzdrževanjem, modifikacijami in industrijsko prakso za zagotovitev varnega obratovanja, izboljšavo zanesljivosti elektrarne in določitev področij, ki bi se jih dalo izboljšati. Sodelujem tudi pri pripravah na zunanje mednarodne preglede NEK, ki jih opravljata Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn WANO in Mednarodna agencija za atomsko energijo IAEA.

Peter in Matej,

vodja in sodelavec projektnih sprememb v inženiringu

Skrbeti za ohranjanje osnovnih projektnih osnov elektrarne ob stalni tehnološki nadgradnji in razširjanju projektnih osnov na področja, ki jih prinašajo industrijske izkušnje, povezane z dogodki v industriji, kot tudi spremembe v okolju, so izziv, ki so mu kos le tehnično podkovani, natančni in pri odločitvah suvereni kadri, sposobni svoje odločitve argumentirano zagovarjati in komunicirati z nosilci ključnih procesov v NEK.

Dejvi,

vodilni inženir nuklearnega goriva in sredice

Velika odgovornost je skrbeti za nadzor reaktivnosti sredice in upravljati z jedrskim gorivom. Potrebni so konzervativnost, premišljenost ter stalna pozornost, da reaktor obratuje znotraj projektnih osnov. Pri delu so potrebni visoki standardi stroke, dobra inženirska praksa, analitičnost ter preudarno odločanje na podlagi strokovnih dejstev.

Sabina,

inženirka organizacijske enote za analize in dovoljenja

V Dovoljenjih skrbimo za izpolnjevanje upravnih zahtev in učinkovito sodelovanje med NEK in upravnimi organi. Kvalitetna in dosledna komunikacija z upravnimi organi je ključ do zdravega odnosa, ki nam omogoča učinkovito pridobivanje dovoljenj za izvajanje različnih procesov v NEK za varno in stabilno dolgoročno obratovanje elektrarne.

Rudolf,

vodilni inženir za varnostne in verjetnostne analize

Jedrska varnost je v NEK temeljna vrednota. V oddelku analiz sistematično in poglobljeno proučujemo vpliv različnih dejavnikov na varnost in obratovanje elektrarne ter preverjamo vplive sprememb na projektne zasnove. S sodelavci skrbimo za pomembne varnostne vidike in kriterije pri izvajanju aktivnosti, programov in nadgradnje NEK. Vidiki in kriteriji varnosti izhajajo iz temeljnega poznavanja delovanja elektrarne in poznavanja širine raznovrstnih dejavnikov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na varnost in obratovanje. Delo v analizah je strokovni izziv tako z vidika poznavanja temeljnih osnov zagotavljanja varnosti kot poznavanja in obvladovanja najnovejših znanj za analitično podporo posodobitvam in nadgradnji NEK.

Andrijana,

vodja lokalne nabave

Delo v nabavi pomeni koordinacijo nabavnega procesa med vsemi deležniki iz različnih organizacijskih enot znotraj elektrarne ter zunanjim svetom dobaviteljev in izvajalcev na svetovni ravni, vse s ciljem pravočasne in kakovostne dobave blaga ter storitev za varno in zanesljivo obratovanje elektrarne. To je zame in za moje sodelavce priložnost za nenehno nadgrajevanje obstoječega znanja ter razvoja veščin, hkrati pa priložnost za strokovni razvoj in sodelovanje v multidisciplinarni skupini, ki vključuje tehnične, ekonomske in pravne vidike nabavnega procesa.

Vida,

vodja finančnega poslovanja

Delo v financah je dinamično in odgovorno, saj imajo poslovne odločitve vedno tudi finančne posledice. Ob naši temeljni nalogi zagotavljanja tekoče likvidnosti in dolgoročne plačilne sposobnosti nenehno sprejemamo nove izzive, iščemo prostor za izboljšave in rešitve za optimizacijo poslovanja. Prav gotovo je ta temeljna funkcija v veliki meri odvisna tudi od krmiljenja stroškov v načrtovanih okvirih. Pravočasne in verodostojne informacije pa so ključna podlaga za odločanje. Tako so pri našem delu izredno pomembni medsebojno sodelovanje, zaupanje in nenehno izobraževanje.

Jože in Hinko,

inštruktorja strokovnega usposabljanja

Inštruktorji strokovnega usposabljanja NEK skrbimo za ustrezno usposobljenost in razvoj kompetenc svojih sodelavcev za zagotavljanje znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri vsakodnevnih nalogah. Vloga inštruktorjev je tudi skrb za osnovno usposabljanje zunanjih izvajalcev del, na katerem pridobijo ustrezna znanja o tem, kaj je jedrska elektrarna, kako deluje in kakšni so naši procesi dela. Vse to za opravljanje del po visokih standardih ter za neprekinjeno proizvodnjo električne energije.

Jernej,

specialist poslovne informatike

Delam v poslovni informatiki, kjer podpiramo vse zaposlene s poslovnimi aplikacijami in funkcionalnostmi, ki zagotavljajo učinkovito delo z informacijskimi sredstvi. Pri tem skrbno pazimo na kibernetsko varnost, ki zahteva vse več časa in pozornosti. Med drugim sem zadolžen za brezhibno in varno delovanje informacijskega omrežja elektrarne. Moje delo velikokrat vključuje sodelovanje z uporabniki iz drugih služb, kar mi prinaša veselje in omogoča timsko delo. Delati z ljudmi, ki so zadovoljni, razumevajoči in spoštljivi, kjer je odprta komunikacija in zaupanje, je zame užitek.

Sandi,

specialist procesne informatike

V procesni informatiki skrbimo za vzdrževanje operativne tehnologije v tehnološkem delu elektrarne, ki vključuje kontrolne sisteme ter računalniško opremo nadzornih in podpornih sistemov. Ker gre za kontrolne in nadzorne sisteme proizvodnega dela elektrarne, sta naša velika skrb in cilj tudi zagotavljanje kibernetske varnosti. Delo je raznovrstno, pa tudi zanimivo zaradi nenehnih sprememb in novosti na področju operativnih tehnologij. Zaradi vpetosti naših sistemov v celoten tehnološki del elektrarne imata osrednje mesto v procesni informatiki tudi komunikacija in sodelovanje s številnimi organizacijskimi enotami in zunanjimi izvajalci. To je hkrati tudi pot, po kateri delimo in prenašamo različna znanja s področja operacijskih tehnologij.

Ida,

odnosi z javnostmi

V NEK se zavedamo, da smo del širšega družbenega okolja, v katerem imajo pomembno vlogo različne zunanje javnosti, ki neposredno ali posredno vplivajo na naše delovanje, zato izbiramo ustrezne poti komuniciranja ter z odprtim, preglednim in profesionalnim odnosom vzpostavljamo razumevanje in zagotavljamo podporo našemu delovanju. Lepo je delati v kompetentnem kolektivu z veliko raznolikostjo strok in visoko stopnjo pripadnosti podjetju.