O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Jedrska energija in NEK: Kako omogočamo trajnostni razvoj?

Jedrska energija omogoča družbeno, ekonomsko, okoljsko in prostorsko vzdržno preobrazbo energetike za uresničitev podnebne nevtralnosti in ciljev trajnostnega razvoja.

V NEK nas pri dolgoročni rabi jedrske energije vodijo načela trajnostnega razvoja pri:

  • obratovanju elektrarne in načrtovanju posodobitev,
  • razvoju zaposlenih in zasnovi delovnih procesov,
  • zagotavljanju varnosti in ohranjanju življenjskega prostora,
  • odzivanju na spremembe in izzive v družbi ter okolju in
  • uresničevanju odgovornosti do prihodnjih generacij.

Dolgoročnost za trajnostni razvoj, ki jo živimo v NEK in nasploh v jedrski energetiki, ustvarja pozitivne učinke za blaginjo družbe.

V središču

Zanesljivost oskrbe

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Izpusti CO2 so precej višji, če NEK ne obratuje

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska industrija ohranja čist zrak za zdravo življenjsko okolje

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cena električne energije, proizvedene v jedrskih elektrarnah, je v primerjavi z drugimi viri energije visoko konkurenčna

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Slovenija dosega visoke standarde jedrske varnosti

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Dolgoročno obratovanje NEK je trajnostna raba prostora - z obstoječim objektom na majhnem prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Ogljični odtis jedrskih držav je krepko pod svetovnim povprečjem

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Zanesljiva oskrba z električno energijo je pogoj za normalno delovanje sodobne družbe

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Sevanje je naravni pojav. S čim lahko primerjamo prispevek NEK – 0,11 μSv – k letni dozi naravnega sevanja?

Preberite več

Cilji trajnostnega razvoja

Združeni narodi so v Agendi 2030 za trajnostni razvoj povezali tri razsežnosti trajnostnega razvoja – družbeno, okoljsko in ekonomsko – ter opredelili 17 ciljev trajnostnega razvoja.

Jedrska energija kot dostopen, čist in zanesljiv vir energije pomembno prispeva k uresničevanju teh ciljev.

Cilji trajnostnega razvoja
1
Odprava revščine

Dostop do električne energije oziroma zanesljivost oskrbe z električno energijo je ena temeljnih kategorij življenjskega standarda držav in regij, ki prispeva k odpravi revščine. Jedrske elektrarne zagotavljajo zanesljivo in konkurenčno oskrbo z električno energijo za pogon industrijskih, kmetijskih, storitvenih in drugih dejavnosti, ki so vitalnega pomena za življenje.

2
Odprava lakote

Iz jedrske energije zanesljivo proizvajamo cenovno dostopno in čisto električno energijo, ki omogoča trajnostno pridelavo hrane, odpravlja lakoto in oskrbuje s hrano v svetu.

Te zanima več?
3
Zdravje in dobro počutje

Sodobni in kakovostni zdravstveni sistemi za svoje delovanje potrebujejo energijo. Učinkovit in stabilen elektroenergetski sistem, ki ga podpira jedrska energetika, zanesljivo oskrbuje zdravstvene ustanove z energijo za sterilizacijo, delovanje medicinskih naprav, shranjevanje zdravil ter ogrevanje, hlajenje in osvetlitev prostorov. Kot čist vir energije jedrska energija prispeva k čistejšemu okolju in s tem k dobremu počutju.

Te zanima več?
4
Kakovostno izobraževanje

Pomembno je zagotavljati vsesplošne možnosti za kakovostno in enakovredno izobraževanje prebivalstva držav, regij in sveta v celoti, saj so razlike v dostopnosti in kakovosti izobraževanja na globalni ravni še vedno velike. Cenovna dostopnost in zanesljivost električne energije iz jedrskih elektrarn podpirata učinkovito izvajanje izobraževalnih procesov.

V NEK posebej podpiramo interno izobraževanje in izobraževanje mladih v okolju.

Te zanima več?
5
Enakost spolov

Jedrska skupnost podpira enakost spolov s krepitvijo vsesplošnega razvoja družbe, ki jo zanesljivo oskrbuje z električno energijo. Spodbuja zaposlovanje žensk v jedrski industriji – tudi s programi IAEA in pobudami, kot je Women in Nuclear.

NEK s svojo politiko zaposlovanja enakopravno odpira vrata na vseh delovnih mestih.

Te zanima več?
6
Čista voda in sanitarna ureditev

Jedrske elektrarne zajemajo tehnološko in sanitarno vodo iz naravnega okolja, kot so reke, vodnjaki in podzemni zalogovniki, ter jo skoraj v celoti vračajo v naravno okolje v izvorno čisti obliki. To zagotavljajo ustrezne čistilne naprave, visoki okoljski standardi in neodvisni monitoring okolja. Ob tem jedrske elektrarne zavzemajo izjemno majhno površino naravnega prostora.

7
Cenovno dostopna in čista energija

Električna energija iz jedrske elektrarne je cenovno dostopen in čist vir energije, ki omogoča skladen razvoj in prehod v podnebno nevtralnost. Pri izpolnjevanju tega cilja podpira tudi ostale cilje trajnostnega razvoja.

NEK je glavni vir proizvodnje nizkoogljične električne energije v Sloveniji, na evropski ravni pa jedrske elektrarne proizvedejo polovico nizkoogljične elektrike.

Te zanima več?
8
Dostojno delo in gospodarska rast

Jedrske elektrarne s svojo konkurenčnostjo in zanesljivostjo ter trajnostnim konceptom proizvodnje zagotavljajo dostopnost električne energije različnim gospodarskim in storitvenim dejavnostim v vseh vremenskih razmerah. Učinkovitost jedrskih elektrarn krepi produktivnost in povečuje gospodarsko rast, poleg tega pa jedrska industrija neposredno in posredno zagotavlja številna kakovostna delovna mesta.

Te zanima več?
9
Industrija, inovacije in infrastruktura

Razpršenost energetskih virov, digitalizacija delovnih procesov in prehod v nizkoogljično družbo so izzivi, ki spremljajo energetsko preobrazbo. Jedrska energija zagotavlja potrebno stabilnost elektroenergetskih sistemov in tako prispeva k uresničenju preobrazbe na raznolikih segmentih industrije, inovacij in infrastrukture.

Te zanima več?
10
Zmanjševanje neenakosti

Jedrske elektrarne s svojim zanesljivim obratovanjem pomembno prispevajo k stabilnosti elektroenergetskega sistema ter oskrbi industrijskih in drugih odjemalcev s cenovno dostopno električno energijo. Na regionalni in globalni ravni tako spodbujajo ekonomsko rast ter zmanjšujejo neenakost med ekonomsko razvitimi in razvijajočimi se državami oziroma regijami sveta.

11
Trajnostna mesta in skupnosti

Uravnotežen razvoj vse bolj urbaniziranih mest in skupnosti je močno odvisen od čiste, cenovno dostopne in zanesljive oskrbe z električno energijo. Dostop do energije je v sodobnem svetu ena naših temeljnih potreb, saj omogoča kakovostno življenje in blaginjo družbe. Električna energija, proizvedena v jedrskih elektrarnah, prispeva k podnebni nevtralnosti, odpornosti, trajnosti ter udobju sodobnega življenja v mestih in drugih skupnostih.

Te zanima več?
12
Odgovorna poraba in proizvodnja

Vse faze gradnje, obratovanja in razgradnje jedrskih elektrarn strogo urejajo in nadzirajo nacionalni upravni organi ter mednarodne organizacije (IAEA, WANO). Visoki standardi jedrske industrije opredeljujejo naše ravnanje na vseh področjih. Za jedrske elektrarne je značilna nizka poraba naravnih virov, vode in prostora. Ob skrbnem zagotavljanju jedrske varnosti in ravnanja z radioaktivnimi odpadki so vplivi na okolje in ekosistem minimalni.

Te zanima več?
13
Podnebni ukrepi

Jedrska energija je nizkoogljičen vir energije, ki prispeva k razogljičenju energetskega sistema in družbe. Upad izpustov v energetiki, ki je zaradi rabe fosilnih goriv na svetovni ravni eden največjih virov izpustov CO2, je v boju proti podnebnim spremembam nujen. Zato je jedrska energija del rešitve za dosego podnebne nevtralnosti.

NEK je največji vir nizkoogljične električne energije v Sloveniji.

Te zanima več?
14
Življenje v vodi

Varovanje voda (oceanov in rek) in dostopnost do čiste vode sta med osrednjimi izzivi za človeštvo. Jedrske elektrarne z nadomeščanjem elektrarn na fosilna goriva in s svojim nizkim odtisom CO2 zmanjšujejo koncentracije kislih kemičnih spojin v vodi, ki uničujejo kakovost voda in življenje v njih. 

NEK skrbno upošteva omejitve iz vodnogospodarskega dovoljenja, kot so zvišanje temperature in vsebnost kisika v vodi.

15
Življenje na kopnem

Na kakovost življenja na kopnem vplivajo tudi človeška dejanja. V naporih za ohranjanje narave imajo jedrske elektrarne pomembno vlogo. Zmanjšujejo namreč segrevanje ozračja in vremenske ekstreme ter z nizkim odtisom CO2 ohranjajo zdravje ekosistemov.

NEK glede na količino proizvedene električne energije zavzema v primerjavi z drugimi viri energije oziroma tehnologijami izjemno malo prostora ter tako omogoča sobivanje in razvoj drugih dejavnosti v prostoru.

Te zanima več?
16
Mir, pravičnost in močne institucije

Nacionalne in mednarodne jedrske organizacije se s svojim delovanjem zavzemajo za pravičnost, zdravje in blaginjo. Ta cilj je zapisan tudi v statutu IAEA.

Zaveza NEK je zakonito, pošteno in odprto delovanje. Zato nenehno nadgrajujemo preglednost delovanja elektrarne in sodelujemo pri projektih, ki povečujejo razumevanje jedrske tehnologije v javnosti.

17
Partnerstva za doseganje ciljev

Jedrska elektrarna z zanesljivo proizvodnjo čiste električne energije zagotavlja rešitve za številne deležnike, kot so industrija, gospodinjstva in lokalne skupnosti, javni sektor in storitvene dejavnosti. Sodelovanje in usklajevanje z deležniki ter njihovo vključevanje v procese oblikovanja energetskih politik na nacionalni in mednarodni ravni prispevajo  k učinkovitemu prepoznavanju prednosti jedrske energije in h krepitvi družbene sprejemljivosti dolgoročnega obratovanja jedrskih elektrarn ter projektov jedrskih novogradenj v Evropi in svetu.

Te zanima več?

NEK, trajnostni razvoj in dolgoročnost

Trajnostni razvoj je temelj naše dolgoročnosti in se odraža v poslanstvu NEK.

Več o trajnostnih usmeritvah delovanja NEK si lahko preberete tukaj, o trajnostnih vidikih zavez našega delovanja pa tukaj.