O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

O nas

Dolgoročno učinkovito in zanesljivo obratovanje

Naša vizija

Biti zgled jedrske varnosti in odličnosti na globalni ravni

Zavedamo se, da nam samo izjemni dosežki zagotavljajo dolgoročnost in ta nas motivira, da uresničujemo našo vizijo »biti zgled jedrske varnosti in odličnosti na globalni ravni«. Naši cilji so ambiciozni. Naša usmeritev je stalen razvoj delovnih procesov, razvoj zaposlenih in neprestano uvajanje izboljšav na tehnološkem in organizacijskem področju.

Naše poslanstvo

Jedrska varnost

Jedrska varnost je naša primarna skrb vedno in povsod: v delovnih dokumentih, pri sprejemanju odločitev, v odnosu do dela.

Naše zaveze
2 / 7

Konkurenčnost

Konkurenčnost proizvedene električne energije zagotavljamo z optimiziranjem stroškov proizvodnje na podlagi dolgoročnega načrtovanja aktivnosti, sistematične ocene tveganj in zagotavljanja konkurenčnih storitev.

Naše zaveze
3 / 7

Samokritična presoja

Samokritična presoja stanja ne glede na dosežene rezultate in proces stalnih izboljšav na vseh področjih sta gonilo napredka. Izvajamo samovrednotenja, neodvisna vrednotenja in vrednotenja obratovalnih izkušenj.

Naše zaveze
6 / 7

Sprejemljivost v javnosti

Sprejemljivost v širši javnosti zagotavljamo s spoštljivim odnosom do okolja in lokalne skupnosti, stabilnim obratovanjem brez dogodkov, zakonitim in preglednim delovanjem ter verodostojnim vodenjem.

Naše zaveze
4 / 7

Naše vrednote

Temeljne vrednote

Temeljne vrednote – varnostna kultura, odličnost v odnosih in celovit razvoj zaposlenih – so izhodišče našega delovanja, osnova in pogoj za uresničevanje vizije in poslanstva ter sestavni del vseh naših delovnih procesov in odnosov. Opredeljujejo vedenjske lastnosti zaposlenih ter njihov odnos do sveta in poslovnega ter naravnega okolja.

Zaposleni v NEK temeljne vrednote živimo. Po njih nas prepoznavajo v strokovni javnosti in širšem družbenem okolju.

Osebne vrednote

Naše delovanje usmerjajo tudi osebne vrednote:

STROKOVNOST,
ODGOVORNOST,
ZAUPANJE,
KOMUNIKACIJA,
SPOŠTOVANJE.

Ključne strategije

Naš cilj je zagotoviti dolgoročno obratovanje elektrarne do predvidoma 2043 skladno z odobreno platformo spremljanja staranja opreme in pričakovanji družbenikov. Za petletno obdobje si postavljamo merljive cilje, za njihovo doseganje pa strategije in usmeritve za ključna področja našega dela:

 1. Presoja vplivov na okolje in ostale presoje za dolgoročno obratovanje
 2. Uvajanje stalnih izboljšav
 3. Celovito in dosledno spremljanje stanja tehnoloških sistemov, opreme in struktur
 4. Učinkovito in uravnoteženo investiranje v tehnološko nadgradnjo
 5. Sistematično, neodvisno vrednotenje delovnih procesov
 6. Optimizacija delovnih procesov
 7. Zagotavljanje sistematičnega usposabljanja zaposlenih
 8. Ustvarjanje dinamičnega motivacijskega okolja
 9. Zagotavljanje stabilne in predvidljive lastne cene
 10. Zagotavljanje zakonitosti dela
 11. Spremljanje in analiziranje človeških odstopanj
 12. Gradnja zaupanja v NEK in jedrsko energijo
 13. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 14. Varovanje okolja
 15. Zakonitost in preglednost delovanja

Odgovornost do družbe, okolja in gospodarstva

Trajnostni koncept