O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Skladno z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov NEK objavlja obvestilo zunanjim osebam o obdelavi osebnih podatkov v NEK.

Upravljavec zbirk osebnih podatkov

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško

Tel.: 07 48 02 000
E-pošta: nek@nek.si

Naslov za uveljavljanje pravic posameznikov glede obdelave osebnih podatkov:

e-pošta: nek@nek.si

Informacija o pravici do vložitve pritožbe

Nadzorni organ za vložitev pritožbe o zakonitosti obdelav osebnih podatkov:

Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki zunanjih izvajalcev in obiskovalcev NEK

Namen obdelave: Varovanje premoženja in življenja posameznikov in reda v jedrskem objektu ter nadzor dostopa do jedrskega objekta in gibanja po njem

Pravna podlaga: Osebni podatki obiskovalcev, ki vstopajo v NEK, se obdelujejo na podlagi šestega odstavka 148. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS št. 76/17 s spremembami). Zbirajo se naslednji podatki: osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča, vrsta in številka osebnega dokumenta, spol, državljanstvo, razlog vstopa. Osebni podatki varnostno preverjanih oseb, ki opravljajo dela v jedrskem objektu, se obdelujejo na podlagi 148. in 149. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS št. 76/17 s spremembami).

Obdobje hrambe: Osebni podatkih obiskovalcev se hranijo 5 let od dneva zadnjega izstopa, osebni podatki zunanjih izvajalcev se hranijo 5 let po prenehanju dela osebe, biometrični podatki se hranijo 5 let po zadnjem izstopu osebe.

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ima pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave. Obdelave ne temeljijo na privolitvi posameznika. Zagotovitev osebnih podatkov je zakonska obveznost po ZVISJV-1. Če posameznik podatkov ne zagotovi, se mu vstop zavrne. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvajata.

Osebni podatki kandidatov za zaposlitev v NEK

Namen obdelave: Zagotovitev pravilnosti izbornega postopka skladno z zakonodajo

Pravna podlaga: 48. člen Zakon o delovnih razmerjih

Obdobje hrambe: 1 leto od dneva odločitve o izbiri kandidata (neizbrani kandidati) oziroma trajno (izbrani kandidati)

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ima pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave. Zagotovitev osebnih podatkov je zakonska obveznost. V primeru, da ni mogoče preveriti izpolnjevanja pogojev razpisa, se vloga kandidata na razpisano delovno mesto ne more obravnavati. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvajata.

Elektronski naslovi novinarjev

Namen obdelave: Obveščanje novinarjev o sporočilih za javnost

Obdobje hrambe: do preklica privolitve

Pravna podlaga: privolitev posameznika

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ima pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave. Posamezniki lahko v vsakem trenutku umaknejo svojo privolitev za prejemanje sporočil za javnost. Zagotovitev osebnih podatkov ni zakonska ali pogodbena obveznost. Če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov, ne more prejemati elektronskih sporočil. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvajata.

Osebni podatki uporabnikov počitniških objektov NEK

Posameznik mora upravljavcu posredovati določen obseg podatkov, sicer najem počitniških objektov NEK ni mogoč. Zbirajo se ime in priimek, naslov, elektronski naslov najemnika ter ime in priimek oseb, ki bodo bivale v objektu v času najema.

Namen obdelave: Za ukrepanje pred sklenitvijo najema počitniških objektov ter najemno razmerje.

Pravna podlaga: najemna pogodba za počitniške objekte

Obdobje hrambe: 1 leto od sklenitve pogodbe

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ima pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave. Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost. Če posameznik podatkov ne zagotovi, ni mogoče skleniti najemne pogodbe za počitniški objekt NEK. Avtomatizirano odločanje in profiliranje se ne izvajata.

Video nadzor v kontroliranem območju NEK

Pravna podlaga: Videonadzor varovanega območja NEK se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja v skladu z zahtevami Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11), Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21, 18/23 - ZDU-1O) in Pravilnika o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi (Uradni list RS, št. 17/13, 76/17 - ZVISJV-1). Navedeni pravilnik določa, da se mora znotraj kontroliranega območja jedrskega objekta I. kategorije kot ukrep tehničnega varovanja izvajati stalen nadzor preko video nadzornega sistema. Kontrolirano območje jedrskega objekta I. kategorije obsega območje v polmeru 500 m od središča reaktorske zgradbe.

Kategorije uporabnikov: Varnostno osebje NEK

Posebni vplivi obdelave: Posebnih vplivov obdelave ni.

Neobičajne obdelave: Zaradi nadzora gibanja oseb v kontroliranem območju NEK se v živo spremlja slike nadzornih kamer. Zvok se ne snema. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: Video posnetki vseh kamer se hranijo 3 mesece, potem se avtomatsko brišejo. Posnetki varnostnih dogodkov se hranijo 1 leto. Rok hrambe je določen v skladu s standardom za VNC (varnostno nadzorni center), ki ne sme biti krajši od treh mesecev.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, pravico do izbrisa ali omejitve obdelave.

Svoje pravice lahko uveljavljate pri upravljavcu preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

Informacija o tem, ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne, vendar vstop v kontrolirano območje ni mogoč na način, da bi se posameznik izognil videonadzoru.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Varstvo osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani NEK

Osebne podatke uporabnikov spletnih strani NEK varujemo v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnih strani in za namene, za katere jih dajo uporabniki spletnih strani. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo za druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnih strani ne razkrijemo tretjim strankam.