O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

O nas

Zakonito delovanje in etični odnos

Zunanji okvir delovanja in poslovanja NEK postavljajo zakonodaja, Meddržavna pogodba, Družbena pogodba in standardi jedrske industrije.

Piramida prikazuje hierarhijo pravnih virov in mednarodnih predpisov, ki zadevajo področje jedrske varnosti:

NEK je v skladu z meddržavno Pogodbo med Vlado RS in Vlado RH o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ter Družbeno pogodbo med GEN energijo in HEP (Hrvatska elektroprivreda) organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

Področje jedrske in sevalne varnosti v Sloveniji ureja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Podrobnosti posameznih zahtev urejajo podzakonski akti. Ti so uredbe Vlade RS ali pravilniki, ki jih sprejme posamezno ministrstvo samo ali v soglasju z drugimi ministrstvi. Pravilniki, ki predstavljajo pomembno pravno podlago na področju jedrske in sevalne varnosti, so:

  • pravilniki ministra, pristojnega za okolje,
  • pravilniki ministra, pristojnega za zdravje,
  • pravilniki ministra, pristojnega za notranje zadeve.

Med pravilniki so za NEK najpomembnejši:

  • Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti
  • Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov
  • Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih
  • Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
  • Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti

Zakon in podzakonski akti so dostopni na spletni strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Desetletja zanesljive proizvodnje

NEK skozi čas