O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

O nas

Verodostojnost vodstva je gradnik zaupanja javnosti

Predstavitev predsednika in člana uprave NEK

Stanislav Rožman

Stanislav Rožman

predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško

Stanislav Rožman je prišel v NEK leta 1975 iz ljubljanske Iskre, kjer je delal kot razvojni inženir. Po uspešnem šolanju v ZDA je začel svojo poklicno pot kot operater v komandni sobi. Preden je leta 2003 postal predsednik uprave NEK, je bil 15 let glavni direktor NEK.

Kot član upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) je sodeloval pri umeščanju trajnega odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke v Sloveniji. Kot član Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO je aktivno vključen v spodbujanje varnega in učinkovitega obratovanja jedrskih elektrarn v svetu. Prejel je številne nagrade: leta 2020 priznanje za življenjsko delo na področju managementa, ki ga je podelilo Združenje Manager, pred tem pa nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za gospodarske in podjetniške dosežke ter priznanje za obratovalno odličnost svetovnega združenja WANO. Rožman je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Univerza v Ljubljani). Živi v Krškem.

Saša Medaković

Saša Medaković

član uprave Nuklearne elektrarne Krško

Saša Medaković je bil imenovan za člana uprave NEK konec leta 2019. Pred tem je bil direktor upravnega organa za jedrsko varnost in varstvo pred ionizirajočim sevanjem na Hrvaškem. Poleg tega je opravljal tudi vrsto drugih funkcij: bil je član skupine evropskih upravnih organov za jedrsko varnost ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), namestnik predsednika upravnega odbora Fonda NEK, član Štaba civilne zaščite Republike Hrvaške, vodja in član vrste strokovnih delegacij in skupin pri EU in ekspert Mednarodne agencije za atomsko energijo. Pred tem je delal na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo ter v podjetju Enconet. Saša Medaković je magistriral iz jedrske energetike na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Zagrebu. Ima več kot 20 let izkušenj na področju jedrske energetike, od tega več kot 10 let na vodilnih položajih. Živi v Zagrebu.

Družbo samostojno zastopata predsednik in član uprave. Uprava vodi poslovanje družbe in določa poslovno politiko, sklepa pravne posle in zagotavlja ostale ukrepe za varno in stabilno obratovanje ter varnost prebivalstva.

Uprava je dvočlanska in je sestavljena paritetno glede na enaka lastniška deleža obeh družbenikov – predsednika uprave predlaga slovenski družbenik, člana pa hrvaški družbenik. Odločitve uprave se načeloma sprejemajo s soglasjem.

Izvršni direktorji

Mario Gluhak – tehnični direktor
Božidar Krajnc – direktor inženiringa
Alenka Pirc – direktorica financ
Darko Kavšek – direktor kvalitete in ocenjevanja jedrske varnosti
Igor Vuković – direktor nabave
Ivan Špiler – direktor splošne administracije

Nadzorni svet družbe NEK

Hrvaški družbenik:
Kažimir Vrankić – predsednik
Josip Lebegner
Robert Krklec

Slovenski družbenik:
Martin Novšak – podpredsednik
Primož Stropnik
Rajko Pirnat

Vodenje na izhodiščih medsebojnega zaupanja in sodelovanja

V NEK je uveljavljen sistem ciljnega vodenja, ki temelji na zaupanju in sodelovanju med vodstvom in zaposlenimi. Sistem vodenja izhaja iz vizije, poslanstva in vrednot podjetja. Visoko postavljene cilje podjetja podpirajo cilji organizacijskih enot, ki so oblikovani v akcijskih načrtih.

Pot, po kateri dosegamo željene rezultate, je določena z vodstvenimi procesi, ključnimi tehnološkimi procesi in podpornimi procesi. Zasnova procesov upošteva, da ima prednost jedrska varnost. Notranja organiziranost, jasna definicija odgovornosti in kompetentna posadka ter zavzetost zaposlenih zagotavljajo učinkovito izvedbo delovnih procesov in doseganje visoko postavljenih ciljev podjetja. Zaposleni v NEK upoštevamo načela varnostne kulture.

Stabilnost organizacije in potencial znanja

Notranja organiziranost