O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

O nas

Verodostojnost vodstva je gradnik zaupanja javnosti

Predstavitev predsednika in člana uprave NEK

Gorazd Pfeifer

Gorazd Pfeifer

predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško

Gorazd Pfeifer se je kolektivu NEK pridružil leta 2000. Po uspešnem šolanju v skupini, ki je kot prva opravila usposabljanje na popolnem simulatorju v elektrarni za pridobitev dovoljenja za upravljanje reaktorja v NEK, je začel svojo poklicno pot kot operater reaktorja, nadaljeval kot glavni operater in nato postal vodja izmene obratovanja. Hkrati je kot inštruktor na simulatorju usposobil dve ekipi novih operaterjev, vodil medresorsko koordinacijo aktivnosti in tako spoznaval druge organizacijske enote v elektrarni. Izkazal se je kot izjemen strokovnjak in leta 2017 prevzel vodenje Proizvodnje z oddelki, ki skrbijo za varno in stabilno obratovanje ter koordinacijo remontnih aktivnosti.

Z aktivno udeležbo v programih Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO (World Association of Nuclear Operators) nadgrajuje in izmenjuje znanja ter izkušnje v podporo varnemu in učinkovitemu obratovanju jedrskih elektrarn v svetu.

Znanja in izkušnje je pridobival tudi na ameriškem Inštitutu za spremljanje obratovanja jedrskih elektrarn INPO (Institute of Nuclear Power Operations). Je član Združenja Manager. Odlikujeta ga visoka stopnja integritete in varnostne kulture.

Gorazd Pfeifer je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Univerza v Ljubljani). Živi v Sevnici.

Saša Medaković

Saša Medaković

član uprave Nuklearne elektrarne Krško

Saša Medaković je bil imenovan za člana uprave NEK konec leta 2019. Pred tem je bil direktor upravnega organa za jedrsko varnost in varstvo pred ionizirajočim sevanjem na Hrvaškem. Poleg tega je opravljal tudi vrsto drugih funkcij: bil je član skupine evropskih upravnih organov za jedrsko varnost ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), namestnik predsednika upravnega odbora Fonda NEK, član Štaba civilne zaščite Republike Hrvaške, vodja in član vrste strokovnih delegacij in skupin pri EU in ekspert Mednarodne agencije za atomsko energijo. Pred tem je delal na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo ter v podjetju Enconet. Saša Medaković je magistriral iz jedrske energetike na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Zagrebu. Ima več kot 20 let izkušenj na področju jedrske energetike, od tega več kot 10 let na vodilnih položajih. Živi v Zagrebu.

Družbo samostojno zastopata predsednik in član uprave. Uprava vodi poslovanje družbe in določa poslovno politiko, sklepa pravne posle in zagotavlja ostale ukrepe za varno in stabilno obratovanje ter varnost prebivalstva.

Uprava je dvočlanska in je sestavljena paritetno glede na enaka lastniška deleža obeh družbenikov – predsednika uprave predlaga slovenski družbenik, člana pa hrvaški družbenik. Odločitve uprave se načeloma sprejemajo s soglasjem.

Izvršni direktorji

Mario Gluhak – tehnični direktor
Božidar Krajnc – direktor inženiringa
Alenka Pirc – direktorica financ
Luka Mikelić – direktor kvalitete in ocenjevanja jedrske varnosti
Igor Vuković – direktor nabave
Franc Škaler – direktor splošne administracije

Nadzorni svet družbe NEK

Hrvaški družbenik:
Kažimir Vrankić – predsednik
Robert Krklec
Matjaž Prah

Slovenski družbenik:
Dejan Paravan
Andreja Bucik Primožič
Stanislav Rožman - namestnik predsednika

Vodenje na izhodiščih medsebojnega zaupanja in sodelovanja

V NEK je uveljavljen sistem ciljnega vodenja, ki temelji na zaupanju in sodelovanju med vodstvom in zaposlenimi. Sistem vodenja izhaja iz vizije, poslanstva in vrednot podjetja. Visoko postavljene cilje podjetja podpirajo cilji organizacijskih enot, ki so oblikovani v akcijskih načrtih.

Pot, po kateri dosegamo željene rezultate, je določena z vodstvenimi procesi, ključnimi tehnološkimi procesi in podpornimi procesi. Zasnova procesov upošteva, da ima prednost jedrska varnost. Notranja organiziranost, jasna definicija odgovornosti in kompetentna posadka ter zavzetost zaposlenih zagotavljajo učinkovito izvedbo delovnih procesov in doseganje visoko postavljenih ciljev podjetja. Zaposleni v NEK upoštevamo načela varnostne kulture.

Stabilnost organizacije in potencial znanja

Notranja organiziranost