O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Leto 2014 – leto obratovalnih presežkov in zgodovinske proizvodnje NEK

Vodstvo Nuklearne elektrarne Krško se je na tradicionalnem prednovoletnem sprejemu srečalo s predstavniki medijev. Poslovno leto elektrarne se zaključuje izjemno uspešno kot leto obratovalnih presežkov. NEK je do danes proizvedla 5,66 milijard kWh. Ob stabilnem obratovanju do konca leta ima vse možnosti, da preseže 6 milijard kWh električne energije, kar predstavlja rekordno letno proizvodnjo v dosedanji zgodovini. Izjemno pomembna je bila tudi nedavna odločitev lastnikov o podaljšanju obratovalne dobe NEK do leta 2043. V NEK jo razumemo kot plod dobrega sodelovanja in modrih strateških odločitev na vseh ravneh organov upravljanja NEK. Leto 2014 je tudi jubilejno leto, 1. decembra 1974 je bil namreč za nuklearno elektrarno položen temeljni kamen.

Poslovno leto 2014 je bilo izjemno uspešno, saj je elektrarna obratovala gospodarno ob zagotavljanju visoke jedrske varnosti in doslednega upoštevanja okoljskih omejitev. Poleg odločitve Nadzornega sveta NEK o podaljšanju obratovalne dobe elektrarne predstavljamo načrtovane investicije do leta 2018 in večje modifikacije spomladanskega remonta.

Nadzorni svet NEK soglašal s podaljšanjem obratovalne dobe elektrarne do leta 2043
Konec novembra so člani Nadzornega sveta NEK na osnovi pozitivne ekonomske študije, pripravila jo je mednarodna hiša iz Londona, soglašali, da se obratovalna doba NEK podaljša do leta 2043. Ta, za energetsko prihodnost ključna odločitev, zagotavlja izvedbo načrtovane varnostne nadgradnje. Odločitev ni zgodovinska le zaradi podaljšanja obratovanja, ampak tudi zato, ker je v veliki meri odraz 32-letnega izjemno uspešnega obratovanja in poslovanja; je posledica dejstva, da so vsi zaposleni svojo nalogo opravili zelo profesionalno.

Poslovanje v letu 2014
Nuklearna elektrarna Krško poslovno leto zaključuje z znatno nižjimi stroški od načrtovanih in znotraj predvidenega gospodarskega načrta.
V letu 2014 bo elektrarna predvidoma presegla 6 milijard kWh, kar je rekordna proizvodnja v dosedanji zgodovini in pomemben delež pri oskrbi Slovenije in Hrvaške z električno energijo.

Poslovni načrti do leta 2018
Aktivnosti NEK bodo v prihodnjih letih potekale na osnovi dveh temeljnih dokumentov, ki ju je v potrdil Nadzorni svet NEK: Petletnega načrta investicij in Gospodarskega načrta 2015.

Dolgoročni načrt investicij v tehnološko nadgradnjo za naslednje petletno obdobje zajema projekte, ki bodo pomembno prispevali k večji jedrski varnosti in zanesljivosti obratovanja elektrarne. Pomemben del načrta je Program nadgradnje varnosti, ki predvideva izgradnjo pomožne kontrolne sobe, nadgradnjo razbremenilnih ventilov tlačnika primarnega kroga, alternativno hlajenje primarnega kroga in zadrževalnega hrama, alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo, protipoplavno zaščito jedrskega otoka in ureditev novega operativnega podpornega centra. Posamezni projekti so potrjeni na Nadzornem svetu in so v fazi naročanja.

Skupno petletni načrt investicij obsega 55 različnih modifikacij oziroma projektov. Med pomembnejšimi projekti, ob že navedenih, so še suho skladiščenje izrabljenega goriva, zamenjava grelnikov kondenzatne napajalne vode, prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov, zamenjava vzbujalnika in regulacije napetosti glavnega generatorja …

Remont 2015
Intenzivno potekajo priprave na remont 2015. Ta se bo začel aprila in bo zajel preventivno vzdrževanje opreme, preverjanje struktur, tehnološko nadgradnjo in zamenjavo jedrskega goriva.
Med pomembnimi projekti naj izpostavimo:
- zamenjavo središčne instrumentacije reaktorja za nadzor porazdelitve moči v reaktorski sredici,
- preusmeritev hladilnega pretoka skozi sredico, s katero bomo dolgoročno zagotovili integriteto goriva,
- namestitev ultrazvočnega sistema merjenja nivoja hladila primarnega sistema,
- zamenjava hidravličnih in napetostnih regulatorjev obstoječih dizelskih agregatov 1 in 2, da bo tudi naprej vedno na voljo zanesljiv vir električne energije v primeru izpada vsega zunanjega električnega napajanja,
- med remontom 2015 se bo z zamenjavo sistema lastne rabe zaključil večletni projekt celovite prenove 400-kilovoltnega stikališča NEK.

Poleg navedenih glavnih posodobitev bo izvedenih še okrog 20 manjših posodobitev, ki bodo dolgoročno prispevale k varnejšemu in zanesljivejšemu delovanju elektrarne.

Rešitve za premostitev obdobja do izgradnje končnega odlagališča NSRAO
Od začetka leta do konca novembra je bilo v začasnem skladišču v NEK, ki je 95-odstotno zasedeno, uskladiščenih 33,516 kubičnih metrov nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Zaradi prostorskih omejitev začasnega skladišča smo v NEK v preteklosti že sprejeli vrsto učinkovitih ukrepov za zmanjšanje količine radioaktivnih odpadkov. Dodatno k temu je bil letos odobren investicijski program za izgradnjo manipulativnega prostora za radioaktivne odpadke. Novi prostor bo omogočil umik tehnološke opreme za obdelavo in meritve radioaktivnih odpadkov iz začasnega skladišča, sproščene prostorske kapacitete pa bodo uporabljene za skladiščenje paketov NSRAO. Tako bomo zagotovili premostitev obdobja do izgradnje končnega odlagališča.

Vplivi na okolje
Tudi v letošnjem letu so bili vsi vplivi na okolje daleč pod upravno določenimi omejitvami.
Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih znaša 45 TBq; njegov skupni delež do konca oktobra je znašal 3,5 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je delež do konca oktobra znašal 0,045 % letne omejitve. Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv je od začetka leta do konca oktobra dosegel 0,91 % letne omejitve. Prav tako niso bile presežene okoljske omejitve za segrevanje Save.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2023

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2022 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več
Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več