O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Uspešno zaključen 24. gorivni ciklus, začenja se remont

NEK uspešno zaključuje četrti zaporedni 18-mesečni gorivni ciklus. V 24. gorivnem ciklusu, ki se je začel s ponovnim zagonom elektrarne po končanem remontu 3. maja 2009 in se bo zaključil z izklopom elektrarne iz omrežja v četrtek, 30. septembra 2010, je NEK obratovala izjemno stabilno in brez zaustavitve. Doseženih 514 dni neprekinjenega obratovanja je tudi mednarodno primerljivo zelo dober rezultat.

NEK je dosegla z gospodarskim načrtom zastavljene obratovalne, varnostne in ekonomske cilje. V 24. gorivnem ciklusu je elektrarna proizvedla 8,453 TWh neto električne energije, kar je za 1,23 odstotka več, kot je bilo načrtovano. Z visoko učinkovitostjo in stabilnostjo obratovanja je zagotavljala zanesljivo oskrbo z električno energijo in omogočala pozitivne učinke na trgu za oba elektroenergetska sistema.

Tekočinski in plinski izpusti radioaktivnih snovi so bili tudi v tem ciklusu pod dovoljeno upravno omejitvijo, prav tako so bili znotraj omejitev toplotni vplivi na reko Savo. NEK je obratovala v skladu z zahtevami slovenske zakonodaje ter skladno z visokimi standardi, ki veljajo v svetu. Dodatno potrditev odgovornega odnosa elektrarne do okolja predstavlja pozitivna ocena zunanje presoje skladnosti sistema kakovosti v NEK s standardi ISO 14001. V tem ciklusu je nastalo 139 paketov oziroma 40,149 kubičnih metrov nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. V začasnem skladišču NSRAO v NEK je bilo konec letošnjega avgusta uskladiščenih 3690 paketov z okvirno prostornino 2201 kubičnih metrov. Prostornino nastalega odpada zmanjšujemo z različnimi načini obdelave kot so stiskanje, sežig in taljenje.

Nadaljevali smo z vlaganji v tehnološko obnovo elektrarne. Med obratovanjem so se izvajale tiste posodobitve, ki jih je bilo možno izvesti glede na obratovalne omejitve elektrarne. Med te projekte sodijo: razširitev električnega napajanja za potrebe remontov, posodobitev katodne zaščite podzemnih cevovodov, priprava novega statorja glavnega generatorja.

Tudi letošnji remont bo zahteven tako po obsegu kot vsebini. V mesecu dni je treba opraviti menjavo goriva, preventivne preglede in vzdrževalne posege ter modernizacijo sistemov in opreme. Visoki obratovalni standardi zahtevajo velik obseg investicijskih in ostalih vzdrževalnih aktivnosti. Da bi se ti procesi realizirali kakovostno, v zastavljenih rokih in ob stalnem zagotavljanju jedrske varnosti, je potrebna dobra pripravljenost, organizacija, zbranost in sodelovanje delavcev NEK in delavcev pogodbenih partnerjev. Pri opravljanju remontnih del bo poleg zaposlenih v NEK sodelovalo okvirno 1500 zunanjih sodelavcev. Le dosledna in kakovostna izvedba načrtovanih del je lahko podlaga za dosego dobrih obratovalnih rezultatov v naslednjih gorivnih ciklusih.

Večji remontni vzdrževalni posegi:
- menjava 56 gorivnih elementov in 33 svežnjev kontrolnih palic ter inšpekcija integritete vseh gorivnih elementov z vizualno in ultrazvočno metodo,
- izpiranje usedlin na cevnih ploščah in pregled cevnih plošč obeh uparjalnikov,
- pregled penetracij reaktorske glave z metodo vrtinčnih tokov in površinski pregled zvarov ter vizualen pregled površin reaktorske glave,
- pregled reaktorske posode,
- obdobni remont glavnega generatorskega stikala BBC,
- zamenjava transformatorja lastne rabe T2 z rezervnim zaradi obnovitve,
- zamenjava 125-voltne baterije na progi B,
- meritve debeline cevovodov sekundarne strani z ultrazvočno metodo in po potrebi zamenjava cevovodov,
- podrobni pregled zaščitne membrane rezervoarja kondenzata,
- preventivni pregled in po potrebi sanacija kanala hladilnega stolpa ter vstopnega in izstopnega kanala sistema hladilne vode.

V skladu z dolgoročnim planom investicij bo med remontom izvedeno okoli 40 načrtovanih modifikacij. Med njimi:
- zamenjava statorja glavnega električnega generatorja,
- navarjanje bimetalnih zvarov tlačnika,
- zamenjava električnega motorja reaktorske črpalke,
- zamenjava regulatorja moči grelnikov tlačnika,
- zamenjava sistema za čiščenje olja za mazanje turbine,
- zamenjava izolacijskih ventilov na sistemu za odvajanje zaostale toplote,
- zamenjava zbiralk 400-kilovoltnega sistema,
- rekonstrukcija seizmične instrumentacije,
- zamenjava kavlja polarnega dvigala.

Remontna zaustavitev se bo začela v četrtek, 30. septembra 2010 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in bo predvidoma trajala mesec dni.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2023

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2022 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več
Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več