O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Za NEK uspešno poslovno leto, v prihodnjem pričetek novih investicij

Vodstvo Nuklearne elektrarne Krško se je na tradicionalnem prednovoletnem sprejemu srečalo s predstavniki medijev. Iztekajoče se poslovno leto sta predsednik in član uprave NEK Stane Rožman in Hrvoje Perharić označila kot uspešno, saj je nuklearna obratovala gospodarno ob zagotavljanju visoke jedrske varnosti in doslednega upoštevanja okoljskih omejitev. Izpostavila sta tudi načrtovane investicije do leta 2018 in pojasnila bistvene elemente gospodarskega načrta.

Vodstvo Nuklearne elektrarne Krško se je na tradicionalnem prednovoletnem sprejemu srečalo s predstavniki medijev. Iztekajoče se poslovno leto sta predsednik in član uprave NEK Stane Rožman in Hrvoje Perharić označila kot uspešno, saj je nuklearna obratovala gospodarno ob zagotavljanju visoke jedrske varnosti in doslednega upoštevanja okoljskih omejitev. Izpostavila sta tudi načrtovane investicije do leta 2018 in pojasnila bistvene elemente gospodarskega načrta.

Poslovanje v letu 2013
NEK poslovno leto zaključuje znotraj predvidenega gospodarskega načrta. V letu 2013 bo elektrarna predvidoma proizvedla 5,03 milijard kWh, kar predstavlja pomemben delež pri oskrbi Slovenije in Hrvaške z električno energijo.
Proizvodnja električne energije je bila zaradi nekoliko podaljšanega remonta za 5,3 % nižja od načrtovane, a ne glede na to NEK poslovno leto zaključuje v okviru načrtovanih stroškov. Vzrok podaljšanega remonta je bila sanacija poškodb jedrskega goriva v minulem gorivnem ciklusu. Pri tej anomaliji na gorivu ni bila okrnjena varnost obratovanja NEK in ni bilo nobenih negativnih vplivov na okolje. Jedrska varnost je bila vseskozi zagotovljena in tako tudi ostaja.

Poslovni načrti za leto 2014
Aktivnosti NEK bodo v naslednjem letu potekale na osnovi dveh temeljnih dokumentov, ki ju je potrdil Nadzorni svet NEK: Petletnega načrta investicij in Gospodarskega načrta 2014. Petletni načrt predvideva številne investicije v tehnološko nadgradnjo. Za nekatere od njih bo v naslednjem letu potekalo projektiranje in nabava opreme, nekatere pa se bodo že začele izvajati.

Gospodarski načrt je za leto 2014 začrtal visoke obratovalne, varnostne in ekonomske cilje. V prihodnjem letu ne načrtujemo remonta, kar bo prispevalo k višji obratovalni razpoložljivosti, z načrtovano proizvodnjo 5,9 milijarde kWh električne energije. Postavljeni cilji in načrtovane investicije s področja tehnološke nadgradnje in aktivnosti preventivnega vzdrževanja prispevajo k izboljševanju jedrske varnosti kot najvišje prioritete poslanstva NEK.

Investicije do leta 2018
Petletni investicijski načrt predvideva uravnoteženo investiranje v nadgradnjo jedrske varnosti, obratovalno zanesljivost oziroma razpoložljivost, izboljšanje izkoristka elektrarne in rešitve za ustrezno ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Pomemben del petletnega načrta je Program nadgradnje varnosti, ki do konca leta 2018 predvideva izvedbo petih večjih investicij:

• Filtrirano razbremenjevanje zadrževalnega hrama in kontrola vodika v zadrževalnem hramu
• Poplavna varnost nuklearnega otoka
• Rekonstrukcija operativnega podpornega centra
• Alternativna kontrolna soba – projekt BB1 (Bunkerized Building 1)
• Hlajenje reaktorja in zadrževalnega hrama – projekt BB2 (Bunkerized Building 2)

Predvidena je tudi izgradnja suhega skladišča za izrabljeno gorivo, zamenjava visokotlačne turbine, posodobitev tehnične zaščite elektrarne, zamenjava 6,3-kilovoltnih zbiralk in modifikacija na strukturah reaktorja za odpravo prečnih pretokov (Upflow Conversion).

Odobrene investicije v letu 2014
Med že obravnavanimi oz. odobrenimi investicijskimi programi za nadgradnjo varnosti naj izpostavimo projekt poplavne varnosti nuklearnega otoka, s katerim bomo zagotovili dodatno zaščito varnostnih sistemov in opreme ob sicer malo verjetnem maksimalnem pretoku reke Save, ki povzroči gladino vode na platoju elektrarne v višini 157,53 metrov nadmorske višine in ob sočasnem potresu s pospeškom tal nad 0,3 g. Izvedba dvoletnega projekta se bo začela konec leta 2014.

Prav tako je odobren investicijski program za rekonstrukcijo operativnega podpornega centra, s katerim bodo zagotovljeni sedemdnevni bivalni pogoji in potrebna infrastruktura za okvirno 200 zaposlenih, ki bi morali biti v elektrarni ob sicer malo verjetni izvenprojektni nezgodi. Nadgradnja bo izvedena v protipoplavni in protipotresni izvedbi in se bo pričela konec leta 2014, zaključena bo v dveh letih.

Zunanja presoja izpolnjevanja zahtev ISO-standardov
V NEK je sredi prejšnjega tedna potekala tudi letna zunanja kontrolna presoja certifikacijske organizacije po okoljskem standardu ISO 14001 in standardu varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001. Zunanja presoja je potrdila, da NEK pri vseh svojih ravnanjih upošteva določila mednarodno najbolj razširjenih standardov s področja ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu. To je dokaz več, da je okoljska kultura našega podjetja prisotna v vseh dejavnostih, prav tako tudi da je učinkovit sistem vodenja varnosti in zdravja zaposlenih, s katerim zagotavljamo varno delovno okolje.

Vplivi na okolje
Tudi v letošnjem letu so bili vsi vplivi na okolje daleč pod upravno določenimi omejitvami.
Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Njegov skupni delež do konca novembra je znašal 25,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je delež do konca novembra znašal 0,0297 % letne omejitve. Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv je od začetka leta do konca novembra dosegel 2,90 % letne omejitve. Prav tako niso bile presežene okoljske omejitve za segrevanje Save.

Od začetka leta do konca novembra je bilo v začasnem skladišču v NEK, ki je okvirno 95% zasedeno, uskladiščenih 37,306 kubičnih metrov nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več