O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Zaključek 23. gorivnega ciklusa in začetek remonta

NEK uspešno zaključuje tretji zaporedni 18-mesečni gorivni ciklus. V 23. gorivnem ciklusu, ki se je začel s ponovnim zagonom elektrarne po končanem remontu 7. novembra 2007 in se bo zaključil z izklopom elektrarne iz omrežja v sredo, 1. aprila 2009, je NEK proizvedla 8,36 TWh neto električne energije.

Proizvedena električna energija je bila v enakih deležih dobavljena obema družbenikoma skladno z Meddržavno pogodbo. Z visoko učinkovitostjo in stabilnostjo obratovanja in le eno nenačrtovano zaustavitvijo je NEK zagotavljala zanesljivo oskrbo z električno energijo in omogočala pozitivne učinke na trgu za oba elektroenergetska sistema. Elektrarna je dosegla zastavljene obratovalne, varnostne in ekonomske cilje, kot so bili definirani z gospodarskim načrtom leta 2007 in 2008.

V letu 2008 je NEK proizvedla 5,97 TWh neto električne energije, kar je rekordna letna proizvodnja v zgodovini obratovanja elektrarne. Dosežena proizvodnja električne energije predstavlja ~ 40 % vse proizvedene električne energije v Sloveniji v tem letu.

NEK je obratovala v skladu z zahtevami slovenske zakonodaje ter skladno z visokimi standardi, ki veljajo v svetu. Tekočinski in plinski izpusti radioaktivnih snovi so bili tudi v 23. gorivnem ciklusu pod dovoljeno upravno omejitvijo, prav tako so bili znotraj omejitev toplotni vplivi na reko Savo. V začasnem skladišču NSRAO je bilo 23. 3. 2009 uskladiščenih 3703 sodov z okvirno prostornino 2190 m3. Potrditev odgovornega odnosa elektrarne do okolja je pridobitev certifikata o izpolnjevanju okoljskega standarda ISO 14001.

Remont je izredno delovno intenzivno obdobje, saj je potrebno v tridesetih dneh opraviti menjavo goriva, preventivne preglede in vzdrževalne posege ter modernizacijo sistemov in opreme. Visoki obratovalni standardi zahtevajo velik obseg investicijskih in ostalih vzdrževalnih aktivnosti. Da bi se ti procesi realizirali kakovostno, v zastavljenih rokih in ob stalnem zagotavljanju jedrske varnosti, je potrebna dobra pripravljenost, organizacija, zbranost in sodelovanje delavcev NEK in delavcev pogodbenih partnerjev. Le dosledna in kakovostna izvedba načrtovanih del je lahko podlaga za dosego dobrih obratovalnih rezultatov v naslednjih gorivnih ciklusih.

Večji remontni vzdrževalni posegi:
* menjava 56 gorivnih elementov in inšpekcija integritete vseh gorivnih elementov z vizualno in ultrazvočno metodo,
* pregled penetracij reaktorske glave z metodo vrtinčnih tokov in površinski pregled zvarov ter vizualen pregled površin reaktorske glave,
* pregled stanja zamenjanih distributorjev pretoka v obeh uparjalnikih,
* pregled U-cevi uparjalnikov z metodo vrtinčnih tokov,
* pregled vodil kontrolnih palic,
* meritev debeline cevovodov sekundarne strani z ultrazvočno metodo in po potrebi zamenjava kritičnih cevovodov,
* preventivni pregled in po potrebi sanacija kanala hladilnega stolpa.

NEK v skladu z dolgoročnim planom investicij nadaljuje z intenzivno tehnološko nadgradnjo. Tudi med remontom 2009 bo izvedeno okvirno 30 načrtovanih modifikacij, pretežno iz področja krmiljenja in regulacije, električne opreme in merilnih naprav. Med njimi:
- zamenjava relejne zaščite bloka generator-transformator,
- zamenjava sistema za regulacijo turbine z novim digitalnim sistemom,
- posodobitev sistema za spremljanje delovanja turbine in generatorja,
- prestavitev in modernizacija 110-kilovoltnega polja lastne rabe,
- zamenjava tekočinskih radioloških monitorjev in s tem zaključek projekta zamenjave analognega sistema radiološkega monitoringa,
- zamenjava sekundarnih cevovodov na sistemih odvzemne pare in drenaž turbine,
- zamenjava opreme za vzorčenje hladila,
- izdelava dostopov in podestov v reaktorski zgradbi,
- nadgradnja seizmične zaščite polarnega dvigala v reaktorski zgradbi.

Remontna zaustavitev se bo začela v sredo, 1. aprila 2009 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in se bo predvidoma končala po 30 dneh s ponovno priključitvijo na omrežje 30. aprila.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več
Novica

Leto dni neprekinjenega obratovanja NEK in zanesljive oskrbe z električno energijo

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2021 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več