O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Zaključek gorivnega ciklusa in začetek remonta

V 22. gorivnem ciklusu, ki se je začel s ponovnim zagonom elektrarne po končanem remontu 14. maja 2006 in se bo zaključil z izklopom elektrarne iz omrežja v soboto, 6. oktobra 2007, je Nuklearna elektrarna Krško dosegla izjemne rezultate glede razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja.

Šestega oktobra 2007 bo NEK dosegla 510 dni neprekinjenega obratovanja med dvema načrtovanima zaustavitvama. Do sedaj je NEK najdlje – 339 dni – neprekinjeno obratovala v 19. gorivnem ciklusu (med remontoma 2002 in 2003). Z obratovanjem, ki je rezultat načrtnih vlaganj v posodobitve, uspešnega remonta v letu 2006, odličnega upravljanja elektrarne in uspešnega vzdrževanja na moči med 22. gorivnim ciklusom, se NEK uvršča med najboljše elektrarne tega tipa v svetu.

V tem gorivnem ciklusu, ki je bil drugi 18-mesečni, je NEK proizvedla 8,3 teravatnih ur neto električne energije. Ta proizvodnja je približno za 2 odstotka višja od načrtovane.

Remontna zaustavitev NEK se bo začela 6. oktobra 2007 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in se bo predvidoma končala po 31 dneh s ponovno priključitvijo na omrežje 6. novembra. Glavnina remontnih aktivnosti so menjava goriva, preventivni pregledi in vzdrževalni posegi ter modernizacija sistemov in opreme. Med letošnjim remontom je načrtovana menjava 53 gorivnih elementov od skupno 121 in inšpekcija integritete vseh gorivnih elementov.

NEK si je za remont zadala visoke cilje, ki postavljajo jasna merila za vrednotenje jedrske varnosti, za osebno zaščito delavcev, vplive na okolje, delovne procese in poslovne rezultate. Zaradi daljšega obratovalnega ciklusa in zaradi ohranjanja načrtovane dolžine remonta bo kakovost opravljenih del izrednega pomena.

Osnovna prizadevanja za dosego zastavljenih ciljev so usmerjena v spoštovanje naslednjih načel:
• zagotavljanje jedrske varnosti med zaustavitvijo;
• zmanjševanje vplivov na okolje na najnižjo možno raven;
• spoštovanje principov zagotavljanja kakovosti;
• kakovostna izvedba del;
• največja možna varnost pri delu in dosledno upoštevanje zaščite delavcev pred sevanjem (ALARA – As Low As Reasonable Achievable)
• čim manjša pridelava radioaktivnih odpadkov.

Večji remontni vzdrževalni posegi:
• remont generatorja,
• preverjanje puščanja zadrževalnega hrama pri projektnem tlaku,
• preventivni obdobni pregled turbine turbinske pomožne napajalne črpalke,
• pregled penetracij reaktorske glave z metodo vrtinčnih tokov,
• pregled notranjosti sekundarnih strani obeh uparjalnikov,
• pregled kanala hladilnega stolpa ter vstopnega in izstopnega kanala sistema hladilne vode.
Večje modifikacije, ki bodo izvedene med letošnjim remontom

Med remontno zaustavitvijo se izvajajo tudi načrtovane modifikacije, ki obsegajo izboljšave, dopolnitve ali spremembe opreme in tehnoloških sistemov elektrarne. Izhajajo iz svetovne prakse ali lastnih zahtev po zvišanju nivoja jedrske varnosti, zanesljivosti obratovanja in lažjega upravljanja z opremo. Namenjene so predvsem dvigu razpoložljivosti varnostne opreme in elektrarne v celoti in s tem tudi kakovosti in zanesljivosti obratovanja. Tudi v letošnjem remontu bo opravljenih okvirno 30 modifikacij.

Večje modifikacije, ki bodo izvedene med remontom:
- zamenjava obeh izločevalnikov vlage in pregrevalnikov pare,
- zamenjava relejne zaščite bloka generatorja in transformatorja,
- vgradnja novega elektromotorja za črpalko primarnega hladila,
- zamenjava toplotne izolacije v reaktorski zgradbi,
- preventivna zamenjava posameznih odsekov sekundarnih cevovodov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več